Kamis, 07 Februari 2013

Hasil Test HCC 839 GBJ

Daftar Nilai Hasil Test HCC Level 1 (basic)
Toko 839 Griya Bukit Jaya, Gunung Putri - Bogor

No. Nama  Presentasi Diagnosa Praktek  Multiple  Essay Jumlah
1 Norman Arfianto 8.5 9 9 14.5 37.2 78.2
2 Sukma Fitri 9 9 9 16.5 47.6 91.1
3 Manto 7.5 7.5 8.5 8.5 24.2 56.2
4 Sahroji 8.5 9 9 13.5 39 79
5 Teguh Priyanto 8 9 9 14 36.3 76.3
6 Abdul Wahid 8.5 9 9 16 43.1 85.6
7 Anggi 7.5 7.5 8 - - 23
8 Ghofir 8.5 9 9 - - 26.5